Przedsiębiorca decydujący się na zawarcie umowy na świadczenie usług rachunkowych z księgowym, powinien zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej, na jaką opiewa polisa tegoż księgowego. Przepisy prawa narzucają biurom rachunkowym i doradcom podatkowym wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie biur rachunkowych stanowi, bowiem realne zabezpieczenie dochodzenia roszczeń od księgowego, na skutek popełnionych przez niego błędów lub zaniechań.

Umowa na prowadzenie ksiąg

Przedsiębiorca decydujący się na zawarcie umowy na świadczenie usług rachunkowych z księgowym, powinien zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej, na jaką opiewa polisa tegoż księgowegoUmowa zawarta między przedsiębiorcą a biurem rachunkowym, powinna precyzyjnie określać także kwestie związane z wystąpieniem kar umownych, wraz z określeniem wysokości i sposobu naliczania odsetek. Zapis taki chroni w bezpośredni sposób interesy przedsiębiorcy i zapewnia mu prawo egzekwowania odszkodowania od niesolidnego księgowego.

Pracownik firmy

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy księgowy jest pracownikiem danej firmy i w ramach stosunku pracy, prowadzi księgi rachunkowe danego przedsiębiorcy. W takim przypadku, księgowy nie ma obowiązku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a w razie zaistnienia sytuacji, w której jego pracodawca narażony został na poniesienie szkody na skutek jego działalności, jako pracownik firmy, pociągnięty może być do odpowiedzialności na podstawie stosownych zapisów zawartych w Kodeksie pracy (więcej: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,9,9,212,,,ustawa-z-dnia-26061974-r-kodeks-pracy.html).

W sytuacji takiej księgowy będzie ponosił odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków spoczywających na pracowniku. Kwota odszkodowania powinna być wówczas równa wyrządzonej szkodzie, lecz nie może przekraczać trzykrotnego, miesięcznego wynagrodzenia pracownika z dnia, w którym wyrządzona została przez niego szkoda. W przypadku jednak, gdy szkoda wyrządzona została celowo i naumyślnie, księgowy zobowiązany będzie do jej zadośćuczynienia w pełnej wysokości. Pracodawca zobowiązany jest jednak do udowodnienia wyrządzonej szkody wraz z jej wysokością.