Zasady wynikające ze stosownych regulacji są bardzo proste. Zawód adwokata może być wykonywany przez osoby, które ukończyły prawnicze studia wyższe z tytułem magistra i ponad to odbyły aplikacje adwokacka oraz złożyły i zdały z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki.

Zawód adwokata może być wykonywany przez osoby, które ukończyły prawnicze studia wyższe z tytułem magistra i ponad to odbyły aplikacje adwokacka oraz złożyły i zdały z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki

Autor zdjęcia: TheClimateGroup

Istnieją jednak wyjątki od wyżej wspomnianych reguł.

Aplikacja adwokacka

Z obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej zwolnieni są doktorzy nauk prawnych oraz zwolnione są osoby, które w okresie nieprzekraczającym sześciu lat od momentu złożenia wniosku, przez co najmniej cztery lata:

 • były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, bądź też w międzynarodowym ogranie sądowym na stanowisku referendarza sądowego,
 •  były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, bądź też w międzynarodowym ogranie sądowym na stanowisku asystenta prokuratora,
 • były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, bądź też w międzynarodowym ogranie sądowym na stanowisku asystenta sędziego,
 • były zatrudnione po ukończeniu studiów prawniczych na podstawie umowy o pracę lub też umowy cywilnoprawnej świadczyły pomoc wymagającą wiedzy prawniczej w kancelarii radcy prawnego,
 • były zatrudnione w urzędach organów władz publicznych, gdzie wykonywały czynności wymagające wiedzy prawniczej na rzecz tych urzędów,
 • były zatrudnione w urzędach organów władz publicznych, gdzie wykonywały czynności wymagające wiedzy prawniczej oraz bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw,
 • były zatrudnione w urzędach organów władz publicznych, gdzie wykonywały czynności wymagające wiedzy prawniczej oraz bezpośrednio związane z tworzeniem projektów rozporządzeń,
 • były zatrudnione w urzędach organów władz publicznych, gdzie wykonywały czynności wymagające wiedzy prawniczej oraz bezpośrednio związane z tworzeniem projektów aktów prawa miejscowego,
 • świadczyły pomoc wymagającą wiedzy prawniczej w spółce jawnej,
 • świadczyły pomoc wymagającą wiedzy prawniczej w spółce partnerskiej,
 • świadczyły pomoc wymagającą wiedzy prawniczej w spółce komandytowej,
 • świadczyły pomoc wymagającą wiedzy prawniczej w spółce komandytowo-aukcyjnej,

Zwolnione z aplikacji adwokackiej są również te osoby, które:

 • zdały egzamin sędziowski,
 • zdały egzamin prokuratorski,
 • zdały egzamin notarialny,
 • zdały egzamin komorniczy,
 • zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • zajmują stanowisko starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

Egzamin adwokacki

Z konieczności złożenia egzaminu adwokackiego, na mocy stosownego rozporządzenia zwolnione są natomiast osoby, które:

 • posiadają tytuł profesora nauk prawnych,
 • posiadają tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych,
 • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin sędziowski,
 • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin prokuratorski,
 • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski,
 • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin notarialny,
 • przez okres co najmniej trzech lat piastowały stanowisko radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Niezależnie jednak od tego czy dana osoba chcąca wykonywać zawód adwokata jest zwolniona z aplikacji adwokackiej oraz egzaminu adwokackiego zobligowana jest:

 • do posiadania wyższego, prawniczego wykształcenia,
 • do posiadania tytuły magistra,
 • do posiadania zdolność do czynności prawnych,
 • do pełnego korzystania z praw publicznych.

Spełniając wszystkie powyższe, konieczne do spełnienia warunki kandydat na adwokata może ubiegać się o wpis na listę adwokatów. Co nie zwykle istotne w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu wpisania na tą listę zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia adwokatów.